E-AVRUPA +

23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB ülkesinin hükümet ve devlet başkanları, Avrupa’nın gelecek on yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de internetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu gerekliliğe yanıt olarak, 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da eAvrupa2002 Eylem Planı kabul edilmiştir. 11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova’da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı’nda, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB’nin politik kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bundan yararlanılacak zemini genişletmek amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için “eAvrupa benzeri bir Eylem Planı”nı hazırlamaya karar vermişlerdir.

Hazırlanan Eylem Planı Haziran 2001’de Göteburg’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında kabul edilmiştir. eAvrupa+ adı verilen bu girişim, eAvrupa’nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik 57 adet eylem sunmaktadır. eAvrupa gibi, eAvrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin ekonomilerinin yenilenmesinin ve modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsallıklarının ve yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta, bu yönde aday ülkelerin özel durumlarını gözönüne alan eylemler sunmaktadır.

e-Avrupa+ Eylem Planının temel başlıkları ve her başlıkta yer alan eylem sayıları aşağıdaki gibidir.

BAŞLIK Eylem Sayısı
0. Bilgi toplumunun temel yap taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılmasıa) Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanmasıb) Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama

4

3

1

1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli interneta) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimiıb) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internetc) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 18

6

5

7

2. İnsan kaynağına yatırıma) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanmasıb) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücüc) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 17

5

7

5

3. İnternet kullanımının teşvik edilmesia) e-Ticaretin hızlandırılmasıb) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişimc) Çevrimiçi sağlık

d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği

e) Akıllı ulaşım sistemleri

f) Çevrimiçi çevre

18

4

7

3

2

1

1

Aday ülkeler, e-Avrupa+ Girişimi’nin ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için; üye ülkelerle aralarındaki ekonomik, sosyal ve endüstriyel koşullardaki belirgin farklılıkların bilinciyle, ortak bir tarih olarak 2003 yılı üzerinde uzlaşmışlardır.

Ayrıca, e-Avrupa ile e-Avrupa+ arasında izleme ve değerlendirme amacıyla veri karşılaştırması yapılabilmesi için, 15 AB ülkesinin e-Avrupa için seçtiği ve kabul ettiği göstergeler kabul edilmiştir. Ancak, e-Avrupa, AB’de telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonunun tamamlandığı, 1998 telekom müktesebatının uyarlandığı ve uygulandığı ve neredeyse bütün hanelerin telefon erişimine sahip olduğu bir dönemde yürürlüğe girmiştir. Aday ülkelerde ise durum aynı değildir. Dolayısıyla, e-Avrupa+ Eylem Planı’na bu 3 öğeyle ilgili olarak, “Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması” adında bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüme yönelik raporlama ve izleme için ek göstergeler kullanılmıştır.

Avrupa Komisyonu, Şubat 2001’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye’ye, bu ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılmaları için davette bulunmuştur. Türkiye bu girişime aynı yıl içerisinde taraf olmuştur. Avrupa Birliği’nin iktisadi alanda yürüttüğü en önemli proje olan eAvrupa Girişimi ve bununla bağlantılı olarak aday ülkeler tarafından başlatılan eAvrupa+ Girişimi ile Türkiye, bilgi toplumu olma yolunda yürüttüğü çalışmaları hızlandırmıştır.

Budapeşte’de 26-27 Şubat 2004 tarihinde düzenlenen Bilgi Toplumu Avrupa Bakanlar Konferansında, katılım aşamasındaki ve aday ülkelerin yayınladığı eAvrupa+ Eylem Planının uygulamasına ilişkin Nihai İlerleme Raporu memnuniyetle karşılanmış, sarfedilen çaba ve elde edilen sonuçlar takdir edilmiştir. eAvrupa+’da tanımlanan ortak hedeflere ulaşılması için ulusal eylem planlarının hayata geçirilmesinde sağlanan önemli ilerlemeler, genişletilmiş Avrupa Birliği üyeleri ve ilgili aday ülkelerin eAvrupa 2005 Eylem Planı kapsamında birlikte yapacakları çalışmalar için somut bir temel teşkil ettiği vurgulanmıştır. eAvrupa+’nın tamamlanmasıyla, 2004 yılı Mayıs ayında tam üye olan on ülkenin katılımının yanı sıra, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da gözlemci statüde eAvrupa 2005‘e taraf olmuşlardır.

  • Resmi e-Avrupa+ sitesine ulaşmak için tıklayınız.
  • e-Avrupa+ Eylem Planına ve ilgili göstergelere ulaşmak için tıklayınız. TR EN
  • e-Avrupa+ Ara Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
  • e-Avrupa+ Ara Raporuna Türkiye katkısına ulaşmak için tıklayınız.
  • Nihai İlerleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
  • Nihai İlerleme Raporuna Türkiye katkısı için tıklayınız.

İzleme ve değerlendirme araştırması sonuçları için aşağıdaki belgeleri indirebilirsiniz.