Anasayfa / YATIRIM

YATIRIM

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alam kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine ilişkin bölümler aşağıda yer almaktadır.

3.3) Sektörel Esaslar

35. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projeler için vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve projelerin gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.

36. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde belirtilen esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.

37. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde Rehber’de belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

4.4) Proje Bazında Öncelikler

124. Sektör/Alt Sektör Öncelikleri: Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.

  • Diğer Kamu Hizmetleri/Bilişim Altyapıları sektörü: Birden fazla sektörü ilgilendiren, ulusal ölçekte planlanan ve merkezi niteliğe sahip, kamu kurumlarının münferit bilişim altyapılarını merkezi olarak ikame etmeyi amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine öncelik verilecektir.

5.1) Müstakil Projeler

127. Müstakil projenin ödenek miktarının yüzde 50’den fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurlardan oluşması durumunda KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.

5.2) Toplu Projeler

128. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi ifade etmektedir.

129. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları itibarıyla alt proje şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir.

130. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin idamesine yönelik işlerinden yıllık olanları, her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere “Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” proje adı altında toplanacaktır.

131. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır. Bu kapsamdaki projelerde bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurların bulunması halinde, bu unsurlar alt proje halinde düzenlenerek tadat edilecek ve KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, alt projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Projeleri tekliflerinin hazırlanmasında, 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin 35 inci maddesi gereğince esas alınacak rehber ve eki formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ana Rehber

Kamu BİT Yatırımları Rehberi  İndir
Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi  İndir

Ekler 

Form Adı

Açıklama

EKA1-Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu Maliyeti 30 milyon TL altında olan idame-yenileme ihtiyaçları dışındaki proje teklifleri için kullanılacaktır.  İndir
EKA2-Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu Maliyeti 30 milyon TL ve üzerinde olan idame-yenileme ihtiyaçları dışındaki proje teklifleri için kullanılacaktır. Ayrıca devam eden projelerin maliyetinde yüzde 30’dan fazla artış olması durumunda bu form güncellenecektir.  İndir
EKA3-İdame Nitelikli Proje Teklif Formu Proje tutarına bakılmaksızın tüm idame-yenileme projeleri için kullanılacaktır.  İndir
EKA4-Kurum Kuruluş BİT Kapasite Formu Kurum ve kuruluşların BİT kapasitelerinin tespit edilebilmesi amacıyla yılda bir kez doldurulup iletilecektir.  İndir
EKA5-Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Devam eden projelerde değişiklik talebinin, toplam tutarın yüzde 30’unu aşmaması durumunda kullanılacaktır.  İndir
EKA6-Proje Tamamlama Değerlendirme Formu Projenin tamamlanmasından sonra bir kereye mahsus doldurup iletilecek formdur.  İndir
EKA7-Proje Maliyet Harcama Tablosu Devam eden projeler için, SBB tarafından talep edilmesi halinde iletilecek formdur.  İndir
EKA8-Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Teklif edilecek BİT projelerinin listesinin yer aldığı listedir.  İndir
EKB1-Proje Teklif Formu Rehberi EK-A’da yer alan doküman şablonlarının nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin açıklayıcı ve yönlendirici bilgileri içeren alt rehberdir.  İndir