KANUNLAR

24/03/2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

24/03/2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

07/04/2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete  (tıklayınız)

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak bu Kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

30/01/2016 Tarih ve 6669 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına Dair Kanun

30/01/2016 Tarih ve 6669 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına Dair Kanun

18/02/2016 tarihli ve 29628 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)  (tıklayınız)

Ülkemiz tarafından  28/01/1981 tarihinde imzalanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin” (ETS 108) Uygun Bulunmasına Dair Kanun; 30/01/2016 tarih ve 6669 sayılı Kanunla TBMM tarafından kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından 17/02/2016 tarihinde imzalanarak Resmî Gazete’nin 18/02/2016 tarih ve 29628 numaralı  mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

23/10/2014 Tarih ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

23/10/2014 Tarih ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

05/11/2014 tarihli ve 29166 Sayılı Resmi Gazete  (tıklayınız)

Bu Kanun elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu düzenlemeler kapsamında ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar yer almaktadır.

22/ 04/ 2014 Tarih ve 6533 Sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22/ 04/ 2014 Tarih ve 6533 Sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

02/05/2014 tarihli ve 24454 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Bu kanun ile 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanmıştır.

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.06.2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete (tıklayınız)

Kanunla, daha önce 6102 sayılı TTK ile getirilen bazı düzenlemeler esnetilmiştir. Örneğin, bu Kanunla internet sitesi kurma yükümlülüğü olan tacirler sınırlandırılmış, daha önce her sermaye şirketi için getirilen internet sitesi kurma zorunluluğu sadece denetime tabi sermaye şirketlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Kanunda, bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine koyduğu içeriğin, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalacağı, aksi hâlde konulmamış sayılacağı da hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, internet sitelerinden yayınlanacak bilgilerin kapsamı sınırlandırılmıştır. Yine, öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri ile internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan faillere yaptırım olarak adli para cezası öngörülmüştür. Kanunla ayrıca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacağı hükme bağlanmış olup bu konudaki ayrıntılar tebliğe bırakılmıştır. İnternet sitesi kurma ve diğer ayrıntılar için Kanuna bakınız.

Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

08/06/2011 tarihli ve 27958 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kalkınma Bakanlığı kurulmakta, Bakanlığın teşkilat ve görevleri belirlenmektedir. KHK’nın “Görevler” başlıklı 2 nci maddesi (j) bendi ile “Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek” konusunda Kalkınma Bakanlığı görevlendirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

14/02/2011 tarihli ve 27846 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunu ile Sermaye şirketleri için internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmiş, ayrıca tacirlere elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta sistemi kullanımı ile ilgili yükümlülüklerin yanı sıra elektronik ortamda defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19/01/2011 tarihli ve 27820 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 2’inci maddesi ile, tebligata elverişli bir elektronik posta adresi temin eden şahıslara elektronik tebligat yapılma imkanı sağlanmış; sermaye şirketlerine ise elektronik posta adresi temin etme ve elektronik tebligat yapılma zorunluluğu getirtilmiştir. Ayrıca Kanunun 8’inci maddesi ile ilanen tebligatın gazetede yapılmasının yanında elektronik ortamda da yapılabilmesine olanak tanınmıştır.

5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

10/07/2009 tarihli ve 27284 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 38’inci maddesi ile, nüfus cüzdanının yerini alacak olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına kişilerin parmak biyometri verilerinin yüklenmesi hüküm altına alınmıştır.

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28/02/2009 tarihli ve 27155 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Bu Kanunun 14’üncü maddesi internet hizmetleri için özel iletişim vergisi oranını %5’e indirmiştir.

5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05/12/2008 tarihli ve 27075 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu ihale sürecine ilişkin işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayacak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) bu Kanunda tanımlanmaktadır. Kanunda ihale sürecinde bildirim, tebligat ve diğer işlemlerin kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesine izin veren hükümler yer almaktadır. Ayrıntılar yönetmeliğe bırakılmaktadır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

10/11/2008 tarihli ve 27050 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun, elektronik haberleşme sektörünün ihtiyaç duyduğu genel çerçeveyi belirleyerek yetkilendirme sürecini basitleştirmekte, politika belirleme ve düzenlemeye yönelik işlevleri tanımlarken AB’nin elektronik haberleşme alanındaki müktesebatına uyumu da hedeflemektedir.

5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06/08/2008 tarihli ve 26959 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 23. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim hizmetlerini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılmasına ilişkin hüküm getirilmektedir. Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te yer almaktadır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

12/03/2008 tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun ile ülke ekonomisinin ar-ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik yatırımlar ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, bu alanda nitelikli işgücü istihdamının artırılması desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'

5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'

23/05/2007 tarihli ve 26530 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun ile içerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektedir.

5647 Sayılı 'WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun'

5647 Sayılı 'WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun'

08/05/2007 tarihli ve 26516 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’nin Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından kabul edilen “WIPO Telif Hakları Andlaşması”na katılımının uygun bulunması hakkındadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16/06/2006 tarihli ve 26200 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

5510 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bazı bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına hukuki geçerlilik tanınmıştır. (Kanunun 8, 73/8, 100 nolu maddeleri belgelerin elektronik ortamda talebi ile ilgilidir.)

5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

25/06/2005 tarihli ve 25856 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunla, kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik haberleşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

12/10/2004 tarihli ve 25611 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 135-140’ıncı maddelerinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesine, dağıtılmasına ve yok edilmemesine ilişkin suç tarifleri ve cezai yaptırımlar düzenlenmektedir. Aynı Kanunun 243-246’ncı maddelerinde ise bilişim sistemlerine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarının tanımları ve bu suçlara uygulanacak cezalar düzenlenmiştir.

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 5228 Sayılı Kanun

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 5228 Sayılı Kanun

31/07/2004 tarihli ve 25539 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunla; vergi beyannamelerinin ve tahakkuk fişinin elektronik ortamda gönderilmesi imkânı sağlanmakta; ayrıca, bazı Ar-Ge faaliyetlerinden %40 oranında gelir vergisi indirimi yapılması sağlanmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

23/07/2004 tarihli ve 25531 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 7’nci maddesinin ‘h’ bendi ile Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasına “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak eklenmiştir.

5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun

5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun

26/06/2004 tarihli ve 25504 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunla fikri haklar konusunda yargının işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu

5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu

01/06/2004 tarihli ve 25479 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yazılım ve bilişim teknolojileri üretenlerin de en az 10 işçi çalıştırmaları şartıyla sanayici sayılacakları hükmü düzenlenmiştir.

5101 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5101 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

12/03/2004 tarihli ve 25400 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun ile fikri hakların korunması konusunda mevzuatta yer alan eksiklikler giderilmiş, yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.

5073 Sayılı Kanun

5073 Sayılı Kanun

28/01/2004 tarihli ve 25360 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 10. maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş, bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

23/01/2004 tarihli ve 25355 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’de elektronik imza kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen çerçeve kanundur. Kanun, usulüne uygun güvenli e-imzayı ıslak imza ile eşdeğer kabul etmektedir.

5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2/01/2004 tarihli ve 25334 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanun ile 3065 sayılı KDV, 488 sayılı Damga Vergisi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunlarında 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı vergi istisnaları getirilmiştir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

24/10/2003 tarihli ve 25269 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri çerçevesinde kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07/08/2003 tarihli ve 25192 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinde değişikliğe gidilerek vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

4826 sayılı Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

4826 sayılı Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

20/03/2003 tarihli ve 25054 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kanunun 3. maddesi ile 1587 sayılı Nüfus Kanununun 43. maddesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtları “Nüfus kütükleri, nüfus aile kütükleri, özel kütükler” tanımları içerisine sokan; nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulmasına imkan tanıyan değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, Kanunun 8. maddesi ile elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin İçişleri Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır.

4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14/03/2003 tarihli ve 25048 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

4822 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan mal tanımında değişiklik yapılarak elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan mallar da tanımın kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca, Kanunun 9. maddesine Mesafeli Sözleşmeler başlığı altında madde eklenerek elektronik ortamda gerçekleştirilen alış veriş işlemleriyle ilgili yasal boşluk doldurulmuştur.

4763 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4763 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

28/06/2002 tarihli ve 24799 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

26 Şubat 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunmuştur.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

06/07/2001 tarihli ve 24454 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinde işbirliği sağlamak, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak hedeflenmektedir.