Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ HAKKINDA

BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ HAKKINDA

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesinin kurulması 2002 yılında 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planına dayanmaktadır. Söz konusu Planda e-Dönüşüm Türkiye Projesine yer verilmiş ve Projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı (eski Devlet Planlama Teşkilatı) görevlendirilmiştir. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 2003 yılı Mart ayında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatının Kalkınma Bakanlığına dönüşümü ile birlikte kurumun görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/j maddesi ile “Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek” görevi Kalkınma Bakanlığına verilmiştir.

641 sayılı KHK’da belirlendiği üzere Bilgi Toplumu Dairesinin öncelikli görevi, bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamaktır. Bu doğrultuda, bugüne kadar 4 adet Strateji ve Eylem Planı oluşturulmuştur. İlk olarak 2004 yılında Kısa Dönem Eylem Planı adıyla bir eylem planı hazırlanmış ve bu eylem planında Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanmasına yönelik bir eyleme yer verilmiştir. Benzer şekilde 2005 yılında da 2005 Eylem Planı kısa süreli bir eylem planı olarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu iki eylem planı sonrasında Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanmış, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Strateji ve Eylem Planında yer alan hedeflerin ve eylemlerin etkin takibi amacıyla Program Tanımlama Dokümanı, Ölçümleme Dokümanı ve 6 adet değerlendirme raporu oluşturulmuştur.

Dairemizin strateji ve eylem planı hazırlama görevi kapsamında yürütülen son çalışma 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı olmuştur. 2012 yılından itibaren hazırlık çalışmaları yürütülen bir sürecin sonucunda oluşturulan Strateji ve Eylem Planı yayımlanma aşamasına gelmiştir. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı büyüme ve istihdamı odak noktası olarak almakta ve 8 eksende 73 eyleme yer vermektedir.

Bilgi Toplumu Dairesinin önemli görevlerinden birisi de kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projeleri alanındadır. Bu kapsamda kamu bilgi işlem birimlerini destekleyecek nitelikte projelerin hayata geçirilmekte ve rehberler hazırlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirildiği e-Yazışma Projesi hayata geçirilmiştir. Ayrıca Bilgi Toplumu Dairesi tarafından kamu bilgi işlem birimlerine yönelik Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu, Kamu İnternet Siteleri Rehberi gibi rehber ve kılavuzlar da yayınlanmaktadır. Ayrıca uygulanan strateji ve eylem planlarının sonuçlarının takip edilebilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmekte, Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını hazırlanmaktadır.

Dairemiz AB, OECD, BM gibi uluslararası kuruluşlar tarafından bilgi toplumu alanında yürütülen çeşitli faaliyet ve toplantılarda ülkemiz adına katkı sağlamaktadır.