TASARILAR

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı


11.03.2010 tarihinde TBMM Başkanlığına ve oradan ilgili Komisyonlara iletilen Tasarı ile genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatının, hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna engel teşkil eden hususlardan arındırılması, elektronik ortamda hizmet sunumunun yaygınlaştırılması ve böylece hizmetlerin hızlandırılması öngörülmektedir. Kanun Tasarısı ile, davalara ilişkin usûl işlemlerinin UYAP vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilmesi için sırasıyla HUMK, İcra ve İflas Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve CMK’da değişiklikler öngörülmektedir. Ayrıca, başta vize ve pasaport başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi, belirlenecek noterlik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi, sağlık hizmetlerinin sunumunda elde edilen kişisel sağlık verilerinin değerlendirilme koşullarının belirlenmesi, güvenli elektronik imzanın mali sektörlerde kullanımı olmak üzere, Pasaport Kanunu, Noterlik Kanunu, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Elektronik İmza Kanunu ile bunların dışındaki bazı diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkından KHK'da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun

540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkından KHK'da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun


Bilgi toplumu alanında yürütülen çalışmalar ve ilgili AB Programlarının koordinasyonunun gerektirdiği üst düzeyde temsil yetkisi ve sorumluluk ile kamu, özel sektör, STK ve üniversiteleri ilgilendirmesi nedeniyle temsil kabiliyeti yüksek bir birim ve daha geniş ve yetkin bir kadroya duyulan ihtiyaçla DPT bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bilgi Toplumu Dairesinin Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi için 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.6.2005 tarih ve 2/499 Esas ve 39 nolu kararıyla Genel Kurulun onayına sunulmak üzere TBMM Başkanlığı’na sevk edilmiştir. Teklif, 22. Meclis Döneminde Genel Kurul gündemine alınmış; ancak görüşülememiştir. Seçimlerin ardından yeni yasama dönemi başladığından Teklif, TBMM İçtüzüğüne göre hükümsüz hale gelmiştir.