Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / MEVZUAT / YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

26/08/2015 tarihli ve 29457 Sayılı Resmi Gazete (tıklayınız)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik ile hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

15/07/2015 tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete (tıklayınız)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik ile elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

12/09/2012 tarihli ve 28409 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelikle, elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmektedir.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

24/07/2012 tarihli ve 28363 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, gizliliğinin korunması için sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin uyması gereken kurallar, usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/12/2011 tarihli ve 28158 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Bu yönetmelik ile Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemeyeceği kuralı getirilmiştir.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

25/08/2011 tarihli ve 28036 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP), bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçları, KEP adresine sahip gerçek ve tüzel kişiler, KEP hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri, yetkilendirilmeleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

25/2/2011 tarihli ve 27857 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Bu yönetmelik ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki Kamu Kurumlarının yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemektedir.

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

07/11/2010 tarihli ve 27752 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelikte, “tr” uzantılı olan tüm alan adları yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Yönetmeliğin kapsamında kayıt kuruluşlarının ve alan adı sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, alan adları ile ilgili ihtilaf durumlarında alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ile bu mekanizmaya başvuru usulü, hakemlerin nitelikleri gibi hususlar yer almaktadır

Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/10/2010 tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelikte, kişisel veri içeren istatistiklerle ilgili çeşitli değişikliklikler yapılmaktadır. Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alındığı, TÜİK içindeki bir çalışma ortamı kavramı da Yönetmelikte yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07/09/2010 tarihli ve 27695 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmeliğin 5’inci maddesi ile avukatlara internet sitesi açma imkanı getirilmekte, internet sitesi aracılığıyla avukatın yürüttüğü mesleki faaliyetlerinde avukatlık unvanının gerektirdiği kurallara ve sır saklama yükümlülüğüne uygun davranılması ile gerekli teknik güvenlik önlemlerinin alınmasına işaret edilmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/09/2010 tarihli ve 27689 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmeliğin 9. maddesi ile sürücülere ait bilgiler ile araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik ve haciz, rehin, ihtiyati tedbir, belge iptali gibi kısıtlayıcı hukuki şerhlerin elektronik ortamda tutulan siciller üzerine ilgili yargı merci, icra birimi veya kamu kurum veya kuruluşu tarafından elektronik olarak işlenmesinin önü açılmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12/05/2010 tarihli ve 27579 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile e-sigorta tanımı yapılmakta ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutulması esası getirilmektedir. SGK’ya elektronik ortamda bilgi alışverişi yapılması konusunda koşulları belirleme yetkisi verilmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/05/2010 tarihli ve 27568 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile araç tescilleri konusunda bir dizi değişiklik getirilmektedir. Tescile ilişkin iç süreçlerde elektronik sistemlerin kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

31/12/2008 tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin niteliklerinin tespiti, bu birimlerde bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personelinin sayısını, niteliklerini, ödenecek sözleşme ücretini ve istihdamına dair diğer hususlar düzenlenmektedir.

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/03/2008 tarihli ve 26803 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik değişikliği ile yer sağlayıcıların Telekomünikasyon Kurumuna başvurmak suretiyle almakla yükümlü oldukları faaliyet belgesi için süre, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 9 aya uzatılmıştır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30/11/2007 tarihli ve 26716 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

5651 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin ilkeler tespit edilmekte; erişimin engellenmesi kararı ve bu kararın yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile idari ve cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

01/11/2007 tarihli ve 26687 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik, 5651 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış olup, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24/10/2007 tarihli ve 26680 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak, Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu konuda faaliyet göstermek için doldurulacak başvuru formları, dilekçe örnekleri ve örnek faaliyet belgesi yönetmelik ekinde yer almaktadır.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09/10/2007 tarihli ve 26668 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı veya sağlayıcının tüketiciye sürekli veri taşıyıcısı niteliğindeki araçlardan biriyle, içeriği belirli bilgilendirme formunu vermesi zorunluluğu getirilmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmek

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmek

31/07/2006 tarihli ve 26245 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin düzenlemedir.

6 Ocak 2005 tarihli Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

6 Ocak 2005 tarihli Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06/01/2005 tarihli ve 25692 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile bildirim ve sertifikasyon süreçlerine, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Telekomünikasyon Kurumu, nitelikli elektronik sertifika sahibi ve üçüncü kişilerin yükümlülüklerine, denetime, faaliyetin sona erme hallerine, zaman damgasına, yabancı elektronik sertifikalara, güvenliğe, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

02/12/2004 tarihli ve 25658 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile resmi yazışmalarda elektronik ortamın ve güvenli elektronik imzanın kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

27/04/2004 tarihli ve 25445 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13/06/2003 tarihli ve 25137 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Yönetmelik ile 4822 sayılı Kanunla değişik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanarak yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.