E-AVRUPA 2002

23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB ülkesinin hükümet ve devlet başkanları, Avrupa’nın gelecek on yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de internetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu hedefi gerçekleştirmek için devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Konseyini ve Komisyonunu “e-Avrupa Girişimi ve Lizbon Stratejisiyle uyumlu ve kapsamlı bir eylem planını, ulusal girişimleri göz önüne alarak en üst düzeyde koordinasyon içinde hazırlamakla görevlendirmiştir.

Komisyon, e-Avrupa’nın ilk aşaması olan e-Avrupa 2002 Eylem Planının Taslağını 24 Mayıs 2000 tarihinde tamamlamıştır. Taslak, üye ülkeler tarafından tartışılmış ve 19-20 Haziran 2002’de Feira’da düzenlenen Konsey toplantısında 64 hedefden oluşan ve 2002 sonuna kadar tamamlanması öngörülen e-Avrupa 2002 Eylem Planı kabul edilmiştir.

e-Avrupa 2002 Eylem Planının temel başlıkları ve her başlıkta yer alan eylem sayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

BAŞLIK Eylem Sayısı
1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli interneta)   Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimib)   Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internetc)   Güvenli ağlar ve akıllı kartlar

18

8

4

6

2. İnsan kaynağına yatırıma)    Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanmasıb)    Bilgi tabanlı ekonomide iş gücüc)    Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 17

6

6

5

3. İnternet kullanımının teşvik edilmesia)   e-Ticaretin hızlandırılmasıb)   Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişimc)   Çevrimiçi sağlık

d)   Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği

e)  Akıllı ulaşım sistemleri

29

9

7

4

2

7

Bu eylem planının amacı, Lizbon Avrupa Konseyi’nde öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için gerekli eylemleri tanımlamaktır. Plan, e-Avrupa Girişiminde tanımlanan 10 temel amacın, Lizbon Avrupa Konseyi Kararları ile Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerden gelen görüşler ışığında revize edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Lizbon Avrupa Konseyi bilgi tabanlı ekonomiye dönüşümdeki ilerlemenin belirgin ölçümleme kriterleriyle izlenmesini ve ölçülmesini öngörmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, ölçümlemede 23 temel göstergenin kullanılması karara bağlamıştır. Bu göstergeler, e-Avrupa’nın temel hedef alanlarındaki ilerlemeleri temsil etmeleri için seçilmiş, ülkeler arası karşılaştırmayı mümkün kılan göstergelerdir.

e-Avrupa 2002 Eylem Planının performansı 20002001 ve 2002 yıllarında ölçülmüş ve 2002 yılı sonunda bir e-Avrupa Değerlendirme Raporu (Benchmarking Report) yayımlanmıştır.

e-Avrupa 2002 Eylem Planı, Haziran 2002’de Eylem Planında yer alan hedeflerin çok büyük bir kısmının başarıyla gerçekleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu kapsamda; hemen hemen tüm iş dünyası ve okullar internet erişimine kavuşmuş, internet erişimine sahip hane halkı sayısı üç katına çıkarılmış ve Avrupa dünyadaki en hızlı araştırma ağına sahip olmuştur. Fakat, internet kullanımı, erişim kadar hızlı bir gelişme gösterememiştir. Bu nedenle yeni politikalar, internet kullanımının yüksek kaliteli alt yapı, çekici servisler ve uygulamalar ile kurumsal yapıların değiştirilmesiyle arttırılmasına yönelmiştir. Bu politikaların sonucu olarak e-Avrupa 2005 Girişimi ortaya çıkmıştır.

AB üyesi ülkeler’de yaşanan bu gelişmeler, Birliğe aday ülkeleri de etkilemiştir. Türkiye’ninde içinde bulunduğu aday ülkeler de, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş ve e-Avrupa+ Girişimini başlatmışlardır.