Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / Avrupa için Sayısal Gündem / i2010: BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN AVRUPA BİLGİ TOPLUMU

i2010: BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN AVRUPA BİLGİ TOPLUMU

AB, e-Avrupa 2005 Eylem Planının tamamlanmasının ardından 2000 yılında Lizbon Stratejisinde ortaya koyduğu politikaları da gözden geçirerek i2010: Büyüme ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu stratejisini kabul etmiştir. Strateji, üç “i” politika önceliğine dayanmaktadır (Information space, Innovation and Investment, Inclusion)

 • Tek Avrupa Bilgi Alanı (Single European Information Space): AB içinde bilgi toplumu ve medya hizmetlerinde açık ve rekabetçi ortak pazarın oluşturulması hedeflenmiştir. Teknolojik dönüşümün politika dönüşümüyle desteklenmesi için Komisyon tarafından 2005 yılı sonuna kadar etkin bir spektrum yönetimi politikası geliştirilmesi ve görsel-işitsel medya hizmetlerine ilişkin kuralların gözden geçirilmesi; 2006 yılında elektronik haberleşmeye ilişkin düzenleyici çerçevenin güncellenmesi, güvenli bir bilgi toplumu için strateji geliştirilmesi ve 2006-2007döneminde ise etkili ve birlikte çalışabilir sayısal haklar yönetimine ilişkin kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 • Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirmeye Yatırım (Innovation and Investment in R&D): AB bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma yatırımlarının yüzde 80 oranında artırılması hedeflenmiştir. Avrupa’nın önde gelen rakipleri ile arasındaki farkın kapatılması suretiyle araştırma ve yenilikçilikte yüksek performans sağlanması amaçlanmıştır.
 • Kapsayıcı Avrupa Bilgi Toplumu (Inclusion, beter public services and quality of life): Kapsayıcı, kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaşam kalitesini artıran bir bilgi toplumu hedeflenerek tüm kesimlerin bilgi toplumunun sunduğu imkânlardan faydalanmasını sağlamaya dönük eylemlerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. AB bu girişimiyle, büyüme ve istihdam için ortaklık vurgusuyla Lizbon Stratejisi’ne yeni bir başlangıç yapmıştır. i2010, Avrupa’nın bilgi temelli mal ve hizmetlerde yatırım ve yenilikçilik anlamında daha cazip kılınmasına katkı sağlamıştır. Her bir aktörün kendi sorumluluk alanında rolü bulunmaktadır:

Avrupa Komisyonu, Topluluk Lizbon Programı ve özellikle i2010 uyarınca,

 • Elektronik haberleşme, bilgi toplumu ve medya hizmetlerinin tüm iç pazarda işletilmesi amacıyla düzenleyici çerçevenin güncellenmesi için önerilerin getirilmesi;
 • Topluluk mali araçlarının, stratejik araştırmalara yapılacak yatırımların teşvik edilmesi ile yaygın bilgi ve iletişim teknolojileri inovasyonunda meydana gelecek dar boğazın üstesinden gelinmesinde kullanılması
 • e-İçerme ve yaşam kalitesine yönelik politikaların desteklenmesi

konularına öncülük etmiştir.

Üye ülkeler ise, 2005 yılı Kasım ayı ortasında kabul edilen Ulusal Reform Programları yoluyla bilgi ve iletişim teknolojileri alımının, altyapısının ve meslek ile eğitiminin önemini vurgulayan “Büyüme ve İstihdam için Bütünleştirilmiş Kılavuz” doğrultusunda Bilgi Toplumu önceliklerini belirlemişlerdir. Bu programlar üye ülkelere,

 • Sayısal birleşmeleri, özellikle açık ve rekabetçi piyasalar vurgusuyla etkileyen yeni düzenleyici çerçevelerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde iç hukuka aktarılmasının sağlanması,
 • Ulusal bütçelerden BİT araştırmalarına ayrılan payın artırılması,
 • BİT’in etkin olarak kullanıldığı modern ve birlikte çalışabilir kamu hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Satın alma gücünün BİT inovasyonunu teşvik edecek biçimde kullanılması;
 • Bilgi toplumunun ulusal düzeyde geliştirilmesi için iddialı hedeflerin belirlenmesi

konularında yardımcı olmuştur.