E-AVRUPA 2005

e-Avrupa 2002 kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, hemen hemen tüm iş dünyasının ve okulların internet erişimi sağlanmış, internet erişimine sahip hane halkı sayısı üç katına çıkarılmış ve Avrupa dünyadaki en hızlı araştırma ağına sahip olmuştur. Ayrıca, elektronik haberleşme alanındaki yasal çerçeve çizilmiş ve e-ticaret alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Fakat, internetin etkin kullanımı, erişim kadar hızlı bir gelişme gösterememiştir. Bu nedenle yeni politikalar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yüksek kaliteli alt yapı, çekici servisler ve uygulamalar ve kurumsal yapıların değiştirilmesiyle desteklenmesine yönelmiştir.

Bu gelişmelerin sonucunda, Avrupa Konseyi Mart 2002’de Barcelona’da düzenlenen toplantısında, Komisyonu “Genişbant erişimin ve kullanımın 2005 yılına kadar Birlik bünyesinde yagınlaştırılması, İnternet Protokolu Ipv6’nın geliştirilmesi, ağ ve bilgi güvenliği, e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık ve e-İş” konularına odaklanmış yeni bir eylem planını hazırlamakla görevlendirmiştir. Haziran 2002’de, Sevilla Avrupa konseyi toplantısında 2005 yılında tamamlanması öngörülen e-Avrupa 2005 Eylem Planı kabul edilmiştir.

e-Avrupa 2005 Eylem Planının temel hedefleri :

–   e-Devlet, e-Eğitim ve e-Sağlık başta olmak üzere modern çevrimiçi hizmetlerin sunumu

–   Dinamik e-İş ortamının yaratılması

Ve bunları mümkün kılacak;

–   Rekabetçi fiyatlarla yaygın geniş bant erişimi

–   Güvenli bilgi alt yapısı

Toplam 28 eylemin hedeflere göre dağılımı şöyledir:

    BAŞLIK Eylem Sayısı
e-Devlete-Eğitim

e-Sağlık

Dinamik e-İş ortamının yaratılması

Rekabetçi fiyatlarla yaygın geniş bant erişimi

Güvenli bilgi alt yapısı

6

5

3

6

5

3

Bu hedefler çerçevesinde, bir yandan talep kısmında kamu hizmetleri ve e-İş‘i de içerecek şekilde hizmetler, uygulamalar ve içeriğin, diğer taraftan arz kısmında bu çalışmaların sunulacağı güvenli geniş bant iletişim alt yapısının geliştirmesi amaçlanmıştır.

Lizbon Stratejisi sadece üretkenlik ve büyümeyi değil istihdam ve sosyal uyumu da içermektedir. Bu bağlamda; e-Avrupa 2005, katılımcılığın geliştirilmesi (e-Inclusion) ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyerek insan kaynağına odaklanan bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yüzden, hizmetlerin farklı kanallardan sunumu bu yaklaşımın başarılmasında önemli bir araç olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, eAvrupa 2002’de İnternet bağlantısının artırılması hedefi ortaya konurken, eAvrupa 2005’te bu altyapının ekonomik aktivitelere dönüşümü hedeflenmektedir. Bu nedenle katma değer yaratabilecek kamu politikaları ve iş alemi için uygun ortam yaratılmasına özel bir önem verilmiştir.

e-Avrupa 2002’den alınan derslerin ışığında 14’ü temel, 22’si destekleyici olmak üzere toplam 36 gösterge seçilmiştir. Bu göstergeler kolay anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güncel olmalarının yanı sıra Birliğe 2004 yılında üye olan ülkelerle de karşılaştırma yapmayı mümkün kılacak şekilde seçilmiştir.

eAvrupa+’nın başarıyla tamamlanmasıyla, 2004 yılı Mayıs ayında üye olan on ülkenin katılımının yanı sıra, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da e-Avrupa 2005’e gözlemci statüsünde taraf olmuşlardır.

Ayrıca, e-Avrupa 2002’nin uygulanması sırasında Eylem Planı devam ederken yapılacak gözden geçirme çalışmasının faydalı olabileceği görülmüştür. Bu sebeple, Şubat 2004’de bir Ara Gözden Geçirme Raporu yayımlanmıştır. Bu raporun sonucunda, Birliğe yeni ülkelerin katılımı da göz önünde bulundurularak, e-Avrupa 2005 Eylem Planının güncellenmesi gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mayıs 2004’de güncellenmiş Eylem Planı yayımlanmıştır (eEurope 2005 Action Plan: An Update). Güncel Eylem Planında önceki eylemlerle uyumlu 15 tane yeni eyleme yer verilmiştir. Yeni eylemler, planın yapısını ve dengesini bozacak nitelikte olmamakla birlikte, e-Avrupa Girişiminin öngördüğü hedeflere ulaşılması ve ilerlemelerin hızlandırılması amacıyla eski eylemlerin tamamlayıcısı olarak tanımlanmıştır.

e-Avrupa 2005’in uygulanmasına ilişkin AB Konsey Kararının yayınlanmasının ardından başkanlığını AB Komisyonunun (Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü) yaptığı ve üye ülkeler, geçiş sürecindeki ve aday ülkeler ile tüketici grupları ve özel sektör temsilcilerinden müteşekkil “eAvrupa Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin ismi daha sonradan “Danışma Grubu (Advisory Group)” olarak değiştirilmiş ve bu gruba AB’nin bir programı olan MODINIS‘ten finansman sağlanmıştır.

eAvrupa Danışma Grubu üye devletler, geçiş sürecindeki ve aday ülkelerin üst düzey temsilcilerinden oluşmuştur. Eylem Planı’nın iyi uygulanabilmesi için paydaşlarla çalışmaya önem verildiğinden, komite altında iki birim (chamber) oluşturulmuştur.

Ayrıca, Danışma Grubunun 3 tane alt grubu vardı. Bunlar: Devletin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin vatandaş ve iş dünyasına elektronik hizmetler aracılığı ile daha yaklaştırılmasını amaçlayan e-Devlet Alt Çalışma Grubu, eAvrupa 2005’te yer alan yaygın ve ekonomik genişbant erişimi ile bilgi toplumu potansiyelinin gerçekleştirilebilmesi temel hedefine yönelik çalışmalar yapan Genişbant Alt Çalışma Grubu ve eAvrupa 2005 için bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve bu ölçütlere uygun şekilde bilgilerin toplanmasını amaçlayan Ölçütler (Benchmarking) Alt Çalışma Grubuydu. Tüm alt çalışma gruplarına Türkiye’den de katılım sağlanmıştır.

·   eAvrupa 2005 Resmi sitesine ulaşmak için tıklayınız.
·   e-Avrupa 2005 Eylem Planınına ulaşmak için tıklayınız.
·   Ara Gözden Geçirme Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.
·   Güncellenmiş e-Avrupa 2005 Eylem Planınına (eEurope 2005 Action Plan: An Update) ulaşmak için tıklayınız.