Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 3)

Yazar Arşivi: serapparlak

Avrupa Parlamentosu Yeni Veri Koruma Tüzüğü’nü Onayladı.

Kişisel verilerin koruması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Dört yıldan daha uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve halen uygulanmakta olan 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü yapılan nihai oylama ile Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Tüzük, AB Resmi Gazete’sinde yayımlanmasının ardından 20 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren söz konusu Tüzük hükümleri tüm üye devletlerde bağlayıcı hale gelecektir. Üye devletlerin Tüzük hükümlerini ulusal kanunlarına dâhil edebilmeleri için iki yıllık süre öngörülmektedir.

AB veri koruma kurallarında köklü bir reformu ihtiva eden bu Tüzük iki temel alandan oluşmaktadır: AB’de kişisel verilerin işlenmesi konusunda genel düzenlemeler ve polis ve adli makamlar tarafından işlenen veriler üzerindeki düzenlemeler. Ayrıca söz konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen önemli konularda düzenlemeler getirilmiştir:

 • Unutulma hakkı (bireyin isteği üzerine hesapların veya kişisel verilerin silinmesi),
 • Verilerin taşınabilir kılınması (sunucu değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya aktarılması),
 • Verilerin ne zaman hacklendiğinin bireye bildirilmesi,
 • Gizlilik politikalarının açık ve anlaşılır biçimde bireylere aktarılması,
 • Mevzuata aykırı hareket eden şirketlerin dünya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne varan para cezalarına çarptırılması gibi yükümlülükler içeriyor.

AB Parlamentosu tarafından kabul edilen nihai metne erişmek için tıklayınız.

e-Yazışma Projesi 13. eTR Ödüllerinde Birincilik Ödülü Kazanmıştır.​​

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “13. e Türkiye (eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. eTR ödülleri ile örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor. “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” ve “Yerel Yönetimler” kategorilerinde finalde kalan 26 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi.

“Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde, Bakanlığımızın yürüttüğü “e-Yazışma Projesi” birincilik ödülü kazanmıştır.

Diğer kategorilerde ödüle layık görülen projelere ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

2016 Dünya Kalkınma Raporu yayımlandı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan 2016 Dünya Kalkınma Raporu yayımlandı.

Rapora erişmek için buraya tıklayınız.

Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu yayımlandı.

Ülkemizdeki şehirlerin akıllı kente dönüşüm sürecindeki mevcut durumunu ortaya koymak üzere, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından “Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Rapora erişmek için buraya tıklayınız.

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2015

report15143 ülkenin değerlendirildiği 2015 yılı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu Ağ Hazırlık İndeksine göre Singapur’un (6,0 puan) ilk sırada olduğu sıralamada Türkiye 48. (4,4 puan) sırada yer almıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı görüşe açılmıştır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı www.edevlet.gov.tr adresinde tüm paydaşların görüşüne sunulmuştur.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23/10/2014 tarih ve 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” 26/08/2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticarete ilişkin bir takım tedbirler düzenlenmektedir.

OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2015 Raporu Yayımlandı

OECD tarafından iki yılda bir hazırlanan Dijital Ekonomi Görünümü (Digital Economy Outlook) çalışması yayımlanmıştır. Yayında dijital ekonomideki gelişmeler ve yeni eğilimlere yer verilmektedir. Dijital ekonominin ülkeler açısından bir öncelik haline geldiği, hizmetlerin fiyatlarında düşüş görüldüğü, yakınsamanın giderek önem kazandığı, şirketlerin sundukları hizmetleri internete taşıdığı ve güven unsurunun dijital ekonominin geleceği açısından kritik önemde olduğu çalışmanın temel çıkarımları arasındadır.

Çalışmada yer alan temel bazı bulgular aşağıda özetlenmektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Dijital ekonomi ülkelerde politika yapıcılar açısından temel bir öncelik olarak belirlenmiş olup, 34 üye ülkenin 27’si bu alanda farklı sektörleri de kapsayan ulusal bir strateji hazırlamıştır.
 • 2001-2013 döneminde donanım pazarı yıllık ortalama yüzde 6 büyürken, yazılım ve hizmetler yüzde 30 oranında büyümüştür.
 • Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 33’ünü BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alanındaki harcamalar oluşturmaktadır.
 • Patent başvurularının yüzde 40’ını BİT alanındaki başvurular oluşturmaktadır.
 • BİT uzmanları, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturmaktadır.
 • Haziran 2015 itibarıyla fiber bağlantılar toplam bağlantıların yüzde 16,5’ini oluşturmaktadır.
 • 2015 itibarıyla mobil genişbant erişim ücretleri 2012 seviyesine göre yüzde 48 oranında azalmıştır.
 • Haberleşme hizmetleri yakınsamakta, pek çok ülke ağ tarafsızlığını korumak için yasal önlemler almaktadır.
 • Şirketlerin yüzde 95’I genişbant erişimine yüzde 76’sı internet sitesine sahip olup, yüzde 22’si bulut hizmetlerinden faydalanmaktadır.
 • Şirketlerin yüzde 21’I internet üzerinden satış yapmakta olup, yüzde 31’I kurumsal kaynak planlama çözümleri kullanmaktadır.
 • Bireylerin yüzde 81’I internet kullanmakta olup, 65 yaş üstü bireylerde bu oran yüzde 49’un altındadır.
 • e-Ticaret yapan bireylerin oranı 2007 yılında yüzde 31 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 50’ye yükselmiştir.
 • Bireylerde e-devlet kullanım oranı yüzde 64’tür.
 • “Paylaşım ekonomisi” kolektif tüketime olanak sağlarken mevcut mevzuatı zorlamakta, kitle kaynak (crowdsourcing) uygulamaları yaygınlaşarak yeni fikir ve uygulamaların oluşumuna olanak tanımaktadır.
 • Güven unsuru giderek daha önem kazanmakta olup, bireylerin yüzde 64’ü bir önceki yıla göre güvenlik ve mahremiyete daha çok önem atfettiklerini belirtmiştir.
 • Nesnelerin interneti, yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasına imkân tanımakta, 2022 itibarıyla internete bağlı olan cihaz sayısının şimdikinin 14 katına ulaşması beklenmektedir.