Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2015

Duyurular 2015

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2015

report15143 ülkenin değerlendirildiği 2015 yılı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu Ağ Hazırlık İndeksine göre Singapur’un (6,0 puan) ilk sırada olduğu sıralamada Türkiye 48. (4,4 puan) sırada yer almıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı görüşe açılmıştır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı www.edevlet.gov.tr adresinde tüm paydaşların görüşüne sunulmuştur.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23/10/2014 tarih ve 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” 26/08/2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticarete ilişkin bir takım tedbirler düzenlenmektedir.

OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2015 Raporu Yayımlandı

OECD tarafından iki yılda bir hazırlanan Dijital Ekonomi Görünümü (Digital Economy Outlook) çalışması yayımlanmıştır. Yayında dijital ekonomideki gelişmeler ve yeni eğilimlere yer verilmektedir. Dijital ekonominin ülkeler açısından bir öncelik haline geldiği, hizmetlerin fiyatlarında düşüş görüldüğü, yakınsamanın giderek önem kazandığı, şirketlerin sundukları hizmetleri internete taşıdığı ve güven unsurunun dijital ekonominin geleceği açısından kritik önemde olduğu çalışmanın temel çıkarımları arasındadır.

Çalışmada yer alan temel bazı bulgular aşağıda özetlenmektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Dijital ekonomi ülkelerde politika yapıcılar açısından temel bir öncelik olarak belirlenmiş olup, 34 üye ülkenin 27’si bu alanda farklı sektörleri de kapsayan ulusal bir strateji hazırlamıştır.
 • 2001-2013 döneminde donanım pazarı yıllık ortalama yüzde 6 büyürken, yazılım ve hizmetler yüzde 30 oranında büyümüştür.
 • Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 33’ünü BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alanındaki harcamalar oluşturmaktadır.
 • Patent başvurularının yüzde 40’ını BİT alanındaki başvurular oluşturmaktadır.
 • BİT uzmanları, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturmaktadır.
 • Haziran 2015 itibarıyla fiber bağlantılar toplam bağlantıların yüzde 16,5’ini oluşturmaktadır.
 • 2015 itibarıyla mobil genişbant erişim ücretleri 2012 seviyesine göre yüzde 48 oranında azalmıştır.
 • Haberleşme hizmetleri yakınsamakta, pek çok ülke ağ tarafsızlığını korumak için yasal önlemler almaktadır.
 • Şirketlerin yüzde 95’I genişbant erişimine yüzde 76’sı internet sitesine sahip olup, yüzde 22’si bulut hizmetlerinden faydalanmaktadır.
 • Şirketlerin yüzde 21’I internet üzerinden satış yapmakta olup, yüzde 31’I kurumsal kaynak planlama çözümleri kullanmaktadır.
 • Bireylerin yüzde 81’I internet kullanmakta olup, 65 yaş üstü bireylerde bu oran yüzde 49’un altındadır.
 • e-Ticaret yapan bireylerin oranı 2007 yılında yüzde 31 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 50’ye yükselmiştir.
 • Bireylerde e-devlet kullanım oranı yüzde 64’tür.
 • “Paylaşım ekonomisi” kolektif tüketime olanak sağlarken mevcut mevzuatı zorlamakta, kitle kaynak (crowdsourcing) uygulamaları yaygınlaşarak yeni fikir ve uygulamaların oluşumuna olanak tanımaktadır.
 • Güven unsuru giderek daha önem kazanmakta olup, bireylerin yüzde 64’ü bir önceki yıla göre güvenlik ve mahremiyete daha çok önem atfettiklerini belirtmiştir.
 • Nesnelerin interneti, yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasına imkân tanımakta, 2022 itibarıyla internete bağlı olan cihaz sayısının şimdikinin 14 katına ulaşması beklenmektedir.

2015 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2015 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 266 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 3 milyar 708 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2015 yılı için 1,4 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı

Ülkemizin 2015-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek 6 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Stratejinin resmileşmesine ilişkin süreç 2015 yılını bulduğundan daha önce 2014 olarak duyurulan başlangıç dönemi 2015 olarak güncellenmiştir.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda 26 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda hayata geçirilecektir.

2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Bilindiği üzere hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmiştir. e-Yazışma Projesi sayesinde resmi yazışmalarda kağıt yerine elektronik ortama geçiş sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen pilot uygulama ile test edilmiştir. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmıştır.

 e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

 Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemlerini (EBYS) 1 Mart 2015 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğe uyumlu hale getirecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra temin edilecek EBYS’lerin Yönetmeliğe uyumlu olması şartı aranacaktır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde elektronik ortamda yazışmayı sağlayacak iletim mekanizmasına ilişkin kullanıcı hesaplarını edinmeleri gerekmektedir.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

2015 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetede Yayımlandı

2015 Yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2015 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. 2015 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması programlanan projeler için toplam 53,5 milyar TL tahsis edilmiştir. Farklı sektörlerden projelerin yer aldığı 2015 Yılı Yatırım Programı’nda bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri de önemli bir yer tutmaktadır.

Programa ulaşmak için tıklayınız.