ZİRVE SONRASI SÜREÇ

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (DBTZ) sürecinde en çok tartışılan konulardan biri Zirve sonrası süreçte, Zirve çıktılarının uygulanmasının takibi ve bunun için nasıl bir görev dağılımının yapılması gerektiği olmuştur.

DBTZ Kararlarının Uygulanması

Zirvenin her iki aşamasında alınan kararların uygulanması konusunda Cenevre Eylem Planında benimsenen Eylem Alanları (Action Lines) esas alınmaktadır. Başta ITU, UNESCO ve UNDP olmak üzere, BM çatısı altında yer alan kuruluşların koordinasyonunda aşağıdaki eylem alanlarında çeşitli çalışmalar yürütülmektedir:

1- BİT’in Teşvik Edilmesinde İlgili Paydaşların Rolü
2- Bilgi ve İletişim Altyapısı
3- Bilgiye Erişim
4- Kapasite Geliştirilmesi
5- BİT Kullanımında Güven ve Güvenlik
6- Bilgi Toplumunun Gelişimini Destekleyen Uygun Ortam
7- BİT Uygulamaları (e-Devlet, e-İş, e-Öğrenme, e-Sağlık, e-İstihdam, e-Çevre, e-Tarım, e-Bilim)
8- Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, Dilsel Çeşitlilik ve Yerel İçerik
9- Medya
10- Bilgi Toplumunun Etik Boyutu
11- Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği

Eylem alanlarındaki uygulamaları takip etmek için tıklayınız.

Zirve Sonrası Uygulamaların Takibi ve CSTD

Tunus Zirvesi’nde kabul edilen “Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi” dokümanının, Uygulama ve İzleme başlığı altında yer alan 105 nolu paragrafı; DBTZ’nin Cenevre ve Tunus’da kabul edilen çıktılarının genel olarak izlenmesi görevinin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne (ECOSOC) verilmesini öngörmektedir. Bu karar uyarınca, Haziran 2006’da yapılan ECOSOC toplantısında 2006/46 sayılı Nihai Karar kabul edilmiştir. Bu Kararla; Birleşmiş Milletler Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun (Commission on Science and Technology for Development – CSTD), DBTZ uygulamalarının izlenmesinde odak noktası olarak görev yapacak ECOSOC’u etkin bir biçimde desteklemesi, özellikle Zirve çıktılarının uygulanmasındaki ilerlemelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinde CSTD’nin görev alması sağlanmıştır.

Dünya Bilgi Toplumu Günü (WISD) ve DBTZ Etkinlikleri

17 Mayıs tarihi, Zirve çıktılarından “Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi” dokümanının 121 nolu paragrafında yer alan teklife dayalı olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Bilgi Toplumu Günü” (World Information Society Day – WISD) olarak ilan edilmiştir. Daha önceleri Dünya Telekomünikasyon Günü olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda ITU’nun kuruluş günüdür.

Zirve çıktılarının uygulanmasının takibi amacıyla 17 Mayıs tarihini de içine alan bir dönemde DBTZ etkinlikleri düzenlemektedir. 2007 yılında 17-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde, CSTD toplantısı başta olmak üzere Eylem Alanlarına ilişkin Cenevre’de çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. 2007 yılında düzenlenen etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İnternet Yönetişimi Forumu

Zirvenin en önemli çıktılarından biri İnternet Yönetişimi Forumu’nun (Internet Governance Forum) kurulmasıdır. Forumun görev tanımı ve yapısı “Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi” dokümanının 72-79 nolu paragraflarında tanımlanmaktadır. Buna göre Forum, ilgili tüm paydaşların katılabileceği ve internet yönetişimine ilişkin tüm konuların tartışıldığı bir platform niteliğindedir.

Forumun ilk toplantısı 30 Ekim – 2 Kasım 2006 tarihlerinde Atina – Yunanistan’da; ikinci toplantı ise 12-15 Kasım 2007 tarihlerinde Rio de Jenario – Brezilya’da yapılmıştır.

IGF’e ilişkin bilgilere buradan erişebilirsiniz.