BİRİNCİ AŞAMA: CENEVRE

wsisDünya Bilgi Toplumu Zirvesi I. Aşaması 10 – 12 Aralık 2003 tarihleri arasında Cenevre’de yapılmıştır. 175 ülkeden 11.000’den fazla katılımcı Zirveyi ve Zirveyle ilgili programları takip etmiştir.

Zirvenin amacı, “bilgi toplumu için ortak bir vizyon ve anlayışın geliştirilmesi; hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplumun uygulayacağı bir eylem planının ve ilkeler bildirgesinin kabul edilmesi ve herkes için bilgi toplumu için gerekli organizasyonların kurulması yönünde kesin adımlar atmak” şeklinde ortaya konulmuştur. Zirveye katılan 50 devlet başkanı ve yardımcısı, 82 bakan ve 26 bakan yardımcısına ek olarak, uluslararası organizasyonlardan üst düzey yöneticiler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları benimsenen DBTZ İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planına destek vermişlerdir. Zirve ayrıca, bilgi toplumu kapsamının ve doğasının gerektirdiği kamu-özel kesim ortaklığının kurulmasına ciddi katkıda bulunmuştur. Kurulan bu ortaklıklardan bazıları spesifik olarak sayısal uçurumun ortadan kalkmasını hedeflemiştir.

DBTZ İlkeler Bildirgesinin ana hatları şu şekildedir:

•  Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), herkes için Bilgi Toplumunun temelidir ve evrensel, kolaylıkla erişilebilir, tarafsız ve ucuz BİT altyapısı ve hizmetleri inşaa etmek tüm tarafların en önemli amacıdır.
•  Bilgi ve ağ güvenliğinı, kimlik denetimini, mahremiyeti ve tüketici haklarını da kapsayacak şekilde BİT’e duyulan güven ve itimatın üzerinde durulmalıdır. Bu güven bilgi toplumun gelişimideki önemli gereksinimlerden biridir.
•  BİT aynı zamanda iyi yönetişim için önemli bir araçtır. Bu sebeple, hukukun üstünlüğüne odaklanmış, destekleyici, şeffaf, teknolojik olarak tarafsız ve anlaşılabilir bir politik ve düzenleyici çerçeveye oturtulmuş ulusal ve uluslararası düzeyde bir yapıya ihtiyaç vardır.
•  Eğer evrensel erişim gerçek bir bilgi toplumunun temeliyse kapasite yaratmak bu konudaki en önemli katalizördür. Bu nedenle internet ve internet uygulamalarına tanıdık olmayan nüfusu eğitmek ve desteklemek bu süreci hızlandıracaktır.
•  Kaynakların gelişmelerdan uzakta kalmış ve zayıf kesimlere yönlendirilmesi suretiyle bu insanların uyumu sağlanmalıdır.
•  Entellektüel fakirlik, yenilikçilik ve yaratıcılık teşvik edilerek ve yenilik ile yaratıcılığı destekleyecek bilgiye erişim sağlanarak azaltılmalıdır.
•  Gelenekler ve dinin yanında kültürel ve dilsel farklılıklara saygı gösterilmelidir.
•  İnternet yönetiminin, hem teknik hemde politika düzeyinde üzerinde durulması gerekmektedir. Fakat bir bütün olarak internet yönetimi tüm detayları ile çözülemeyecek kadar karışık bir konudur. Bu sebeple internet yönetimi konusunda araştırmalar yapacak ve Zirvenin II. Aşaması öncesinde eylem tekliflerinde bulunacak katılımcı bir çalışma grubu kurulacaktır.
•  Tüm taraflar arasındaki sayısal uçurumun uluslararası işbirliğiyle kapatılması amacıyla koşulsuz destek verilecektir.

Bu bildirgenin ve Zirvede oluşturulan ortak görüşlerin ışığında oluşturulan Eylem Planı, hükümetlerin ve diğer organizasyonların işbirliği ile aşağıda yer alan 11 ana başlık altındaki eylemlerden oluşmaktadır:

1- BİT’in Teşvik Edilmesinde İlgili Paydaşların Rolü
2- Bilgi ve İletişim Altyapısı
3- Bilgiye Erişim
4- Kapasite Geliştirilmesi
5- BİT Kullanımında Güven ve Güvenlik
6- Bilgi Toplumunun Gelişimini Destekleyen Uygun Ortam
7- BİT Uygulamaları (e-Devlet, e-İş, e-Öğrenme, e-Sağlık, e-İstihdam, e-Çevre, e-Tarım, e-Bilim)
8- Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, Dilsel Çeşitlilik ve Yerel İçerik
9- Medya
10- Bilgi Toplumunun Etik Boyutu
11- Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği

Birinci Aşamaya ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Nihai Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Birinci Aşamaya ilişkin daha fazla bilgi almak için tıklayınız.