Anasayfa / DUYURULAR / Duyurular 2017

Duyurular 2017

2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı Yayımlanmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan “2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı” 21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2017–2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı‘na ulaşmak için tıklayınız.

OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2017 Raporu Yayımlandı

OECD tarafından iki yılda bir hazırlanan Dijital Ekonomi Görünümü (Digital Economy Outlook) çalışması yayımlanmıştır. Yayında dijital ekonomideki gelişmeler ve ortaya çıkan fırsatlar ile sorunlara yer verilmektedir. Raporda ayrıca, OECD ve ekonomi alanında işbirliği yapılan diğer ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile internetten nasıl yararlandığı, politika üreticilerine dijital ekonominin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hayata geçirilmesi gereken düzenleyici uygulamalar ve geliştirilen politikalar ile dijital dönüşümün ekonomileri ve toplumları nasıl etkilediği gösterilmektedir.
Çalışmada yer alan temel bazı bulgular aşağıda özetlenmektedir. Çalışmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.
• Devletler, dijital dönüşümün getirdiği fırsatların ve zorlukların farkına varıyor
• Krizin devam eden etkilerine rağmen bilişim teknolojisi hizmetleri büyümeye ve olumlu bir görünümü pekiştirmeye devam ediyor
• Hızla gelişen iletişim altyapıları ve hizmetler, yeni bir veri dalgası için güncelleniyor
• BİT kullanımı yayılmaya devam ediyor ama ülkeler, firmalar ve şahıslar arasında denk olmayan bir dağılım gösteriyor
• Dijital inovasyon ve yeni iş modelleri, iş ve ticareti de içerecek şekilde dönüşümü ileri taşıyor
• Dijital güvenlik ve gizlilik hakkındaki kaygılar, BİT uyarlamasını ve iş fırsatlarını kısıtlı tutmaktadır
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatta ve çalışma için etkin kullanımı, daha iyi temel becerilerle tamamlanmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzmanlığa dayanan vasıfların daha çok kullanılmasını gerektirir
• Yapay zekanın getirilerine önemli politika ve etik soruları eşlik ediyor
• Kayıt zincirinin (Blockchain) potansiyeli, teknik engellerle ve politika zorluklarıyla baş etmeye dayalıdır

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgeyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (gizlilik dereceli yazılar hariç) resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapacağı, kullandıkları EBYS yazılımlarını ve ilgili bileşenlerini en kısa sürede e-Yazışma Teknik Rehberiyle uyumlu hale getirecekleri belirtilmektedir. Ayrıca, Genelgeyle resmi yazışmaların şifreli olarak yapılabilmesini sağlayan şifreleme sertifikaları ve kurumsal kimliklerinin güvenli şekilde tanımlanıp doğrulanabilmesini sağlayan elektronik mühür sertifikası mekanizması tanımlanmıştır.

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.

“Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” Konulu Çalışma Raporu yayımlandı.

Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Çalışma Raporunda, uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün getirdiği yeni düzenlemeler temel hatlarıyla incelenmiş, Türk Hukuku bakımından olası etkileri ele alınmıştır.

Söz konusu rapora ulaşmak için tıklayınız.

Küresel Siber Güvenlik Endeksi Raporu 2017

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayımlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi 2017 (Global Cybersecurity Index 2017) raporunda, ülkelerin siber güvenlik alanındaki gelişmişlik düzeyi bir endeks aracılığıyla gösterilmektedir. 164 ülkeyi kapsayan endeks, temel olarak 5 kategoriden oluşmaktadır: (i) Yasal Tedbirler (Legal Measures), (ii) Teknik Tedbirler (Technical Measures), (iii) Organizasyonel Tedbirler (Organizational Measures), (iv) Kapasite Geliştirme (Capacity Building) ve (v) İşbirliği (Cooperation). Bu beş kategori dikkate alınarak hazırlanan endeksin 2017 versiyonunda Türkiye 164 ülke arasında yüzde 58,1 skor değeriyle 43. sırada yer almaktadır. Siber güvenlik konusunda önemli bulguları olan bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2017 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2017 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 256 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 444 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2017 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncellenmiştir.

Bilindiği üzere, Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca teklif edilecek bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projelerinin Bakanlığımızca yayımlanan Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan yeni teknolojiler ve BİT projelerinin sınıflandırılması ihtiyacı, kamu BİT projelerinin daha etkin şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak üzere bahsi geçen Kılavuz’un güncellenmesi gereğini doğurmuştur. Bu çerçevede, Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda kapsamlı güncellemeler yapılmıştır.Söz konusu Kılavuz ve formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Alt Rehberler

Kontrol Listeleri

Şablonlar

“EIU-The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporu yayımlandı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayımlanan “The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporunda, ülkelerin internetin yarattığı fırsatlardan yararlanma seviyesi bir endeks aracılığıyla gösterilmektedir. 75 ülkeyi kapsayan endeks, temel olarak 4 kategoriden oluşmaktadır: (i) Erişilebilirlik (Availability), (ii) Satın Alınabilirlik (Affordability), (iii) Relevance (Uygunluk) ve (iv) Readiness (Hazır Olma). Bu dört kategori altında yer alan 11 farklı alt kategori (kullanım, hız kalitesi, erişim fiyatları, rekabet ortamı, dijital okur-yazarlık, güvenlik, sayısal içerik vb.) dikkate alındığında Türkiye 75 ülke arasında 31. sırada yer almaktadır. Sayısal bölünme konusunda önemli bulguları olan bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.